Business Applications

Technology Navigator ที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

- สนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืน

องค์กรจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการทำงานและบริการให้มีความรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการปฏิรูปองค์กรที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น รวมถึงการสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่สามารถรองรับกับโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตตลอดจนมีการตอบสนองที่ฉับไวและมีรูปแบบที่หลากหลาย

กุญแจสำคัญที่ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ได้ คือ รูปแบบการทำงานที่คล่องตัวและการมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคเป็นหลักโดยมีการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยบนระบบนิเวศและทรัพยากรด้านวิศวกรรมที่มีมาตรฐานในระดับโลก 

บริษัทฟูจิตสึจัดหารูปแบบบริการที่ท่านสามารถปรับแต่งขนาดได้สำหรับการถ่ายโอน, การอัพเกรด, การพัฒนา, การติดตั้ง, การขยายผลและการใช้งานแอพพลิเคชั่นทันสมัยบนระบบ Cloud หรือ On-premise 

ด้วยความสามารถแบบ end-to-end ของบริษัท เราจะผลักดันให้ลูกค้าเติบโตได้ในระดับสากล