Trusted Society

สร้างสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน

- สร้างวิถีชีวิตในแบบของตนเอง 

การพิจารณาถึงความยั่งยืนในระดับสากลมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากหลายประเทศให้การสนับสนุนการสร้างสังคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกทั้งยังต้องการความสะดวกสบายในแง่มุมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

เพื่อรักษาและยกระดับชีวิตทางสังคมของเราโดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมของโลกควบคู่ไปด้วยนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการสร้างเมืองภายใต้มุมมองของโลก, ชุมชนและผู้บริโภค รวมทั้งเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีความยืดหยุ่นและความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (carbon neutrality) ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับทุกคน

Trusted Society ของบริษัทฟูจิตสึสนับสนุนการสร้างสังคมภายใต้มุมมองด้านความมั่นคง, ความปลอดภัยและความยั่งยืน รวมถึงจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจร่วมกับภาครัฐ, หน่วยงานราชการ, ชุมชนและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน

บริษัทฟูจิตสึมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่นและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่ผู้คนจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ