Sustainable Manufacturing

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และโลก 

- ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความไม่แน่นอนที่ปกคลุมโลกใบนี้กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องภัยพิบัติที่ไม่เคยประสบมาก่อน, โรคระบาด, วิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหม่, การขาดแคลนแรงงาน ฯลฯ เราจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้เพื่อชีวิตที่เป็นปรกติสุขของทุกคน

สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองได้กับทุกธุรกิจ, ทุกอุตสาหกรรมและทุกประเทศ, การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ, การธำรงรักษาห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (carbon neutrality)  

บริษัทฟูจิตสึให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมบนโลกที่มีความหลากหลายและไร้พรมแดนโดยใช้
ความรู้ทางธุรกิจที่ได้สั่งสมมาในฐานะที่เป็นบริษัท DX, องค์ความรู้และความชำนาญในฐานะของผู้จัดจำหน่าย ICT ที่ช่วยสนับสนุนทุกคนในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตมานานหลายปีและเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ AI และ HPC (*) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
*High Performance Computing (ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง)