Hybrid IT

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยเชื่อมโยงสังคมเข้าหากัน 

- เชื่อมโยงโลกได้อย่างลงตัวและปลอดภัย

เนื่องจากทุกสิ่งในสังคมกำลังถูกเชื่อมโยงเข้าหาระบบดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้การเชื่อมโยงของบริการและข้อมูลข้ามระหว่างประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือไปจากการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมแล้ว เราจำเป็นต้องสร้างรากฐานเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสิ่งนั้นเพื่อการสร้างอนาคตที่ไร้พรมแดนและยั่งยืน 

เราจะสร้างสังคมที่มีการเชื่อมโยงผู้คน, สิ่งของและเรื่องราวต่าง ๆบนโลกใบนี้เข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกคนสามารถทำการเชื่อมโยงได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจภายใต้ระบบที่มีการใช้เทคโนโลยีหลักของบริษัทฟูจิตสึ