Digital Shifts

เข้าสู่ชีวิตวิถึใหม่ (New normal) 

- สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคล่องตัว  

ค่านิยมทางสังคม, องค์กรและผู้คนมีความหลากหลายมากขึ้นภายใต้โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ เป็นเหตุให้การบริหารจัดการมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

เพื่อธำรงรักษาธุรกิจให้คงอยู่ได้นั้น จำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิดได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ภายใต้รูปแบบของการบริหารที่คล่องตัวซึ่งมีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีนอกเหนือไปจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เดิม
บริษัทฟูจิตสึจะคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงผ่านการบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลและ Fujitsu Work Life Shift Solution รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรและรูปแบบการทำงานหรือการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกภาคอุตสาหกรรมและประเทศเพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป