Consumer Experience

ประสบการณ์ด้านการบริโภคที่หลากหลาย 

- สร้างประสบการณ์เฉพาะรายบุคคล 

ค่านิยมของคนมีความหลากหลายโดยเฉพาะความต้องการในการบริโภคสิ่งใหม่, รูปแบบของการสื่อสารและการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้บรรดาธุรกิจค้าปลีกและห่วงโซ่อุปทานที่จำเป็นต้องพึ่งพิงพฤติกรรมด้านการบริโภคนั้นได้รับแรงกดดันให้ต้องทำการ “เปลี่ยนแปลงรูปแบบ” มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมทำให้การใช้งานข้อมูลของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างประสบการณ์ด้านการบริโภคให้เกิดเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องประสานงานเพื่อเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้บริโภค, ธุรกิจค้าปลีกและผู้ประกอบการของห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคมในปัจจุบัน 

Consumer Experience ของบริษัทฟูจิตสึเป็นบริการการค้าปลีกที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อที่หลากหลาย รวมถึงจัดหาห่วงโซ่อุปทานที่มีความยั่งยืนและช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมตลอดจนสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนค่านิยมใหม่ๆระหว่างผู้บริโภค, ธุรกิจและชุมชน

บริษัทฟูจิตสึมุ่งมั่นในการสร้างความระหนักให้ผู้บริโภคมีจิตสำนึกในการร่วมพัฒนาสังคม รวมทั้งจัดหารูปแบบการบริโภคเพื่อช่วยสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้น